Střecha – vrchní izolační a obestavná část stavby, která slouží k ochraně stavby před nepříznivými vlivy prostředí.Tvoří ji hydroizolační vrstva a podklad (laťování, souvislá podlaha), položené na nosných konstrukcích střechy.

Střechu tvoří nosné a obepínající konstrukce. Obvodové konstrukce jsou střecha a štít/štít. Nosnou konstrukcí je krokvový systém.

Podkroví – jedná se o prostor mezi povrchem krytiny (střechy), vnějšími stěnami a stropem horního patra.

Strukturální charakteristiky

Podle konstrukčních vlastností:

  • střecha může mít podkroví nebo může být bez podkroví (taková střecha se nazývá – víko);
  • sklon střechy může být plochý nebo šikmý;
  • střecha může mít nástavby (mezipatra, vikýře atd.);
  • Nejběžnější střechy z hlediska geometrie jsou: ploché, štítové, štítové lomené, štítové s vikýřem, skládací (obálkové), víceštítové, stanové, valbové, polovalbové.

Ramp – okraj, šikmá plocha střechy.

zaujatost – ukazatel strmosti střechy, určený třemi způsoby: ve stupních úhlu mezi sklonem střechy a stropem horního podlaží; v procentech – poměr výšky střechy (H) k průmětu sklonu střechy do horního podlaží (L), vynásobený 100 = (H/L)⋅100; v proporcích (H:L).

šikmá střecha – střecha se sklonem větším než 6° (10%). S menším zkreslením se nazývá – plochá střecha.

Mezipatro – malovýšková nástavba nad částí, zpravidla středovou, nízkopodlažního obytného domu, mající vlastní střechu, zvedající se nad společnou.

Střešní okna – otvory pro osvětlení a větrání půdních prostor, jakož i pro přístup na střechu.

Typy střech podle geometrie

Specifikace výkonu

Podle provozních vlastností:

  • střecha může mít neobytné podkroví a obytné (mansarda);
  • využívaná střecha a nevytěžovaná.

Podkroví (podkroví) – obytné podkroví. Podkroví může být nezateplené (zateplená je pouze střecha horního patra) nebo zateplené (zateplené šikminy střechy).

Ovládání střechy – plochá střecha, používaná jak pro zamýšlený účel, tak pro jiné provozní účely: rekreační oblast, sportoviště, trávník atd.

Ochranné konstrukce střechy

střecha – horní plot (skořepina) střechy, přímo vystavený atmosférickým vlivům. Chrání budovu před pronikáním atmosférických srážek.

Gable – koncová část střechy, část fasády budovy, uzavírací konstrukce mezi sklony střech. Slouží k vytvoření uzavřeného prostoru pod střechou (podkroví) a k jeho ochraně před nepříznivými vlivy prostředí. Štít je od spodní části stěny oddělen římsami a je obvykle vyroben z jiného materiálu než stěna, například stěna ze dřeva nebo cihel, nebo štít z prken.

Tong (wimperg) – vrchol čelní stěny budovy, která má tvar ostrého úhlu a je umístěna mezi dvěma střešními svahy, ale na rozdíl od štítu není štít oddělen od stěny římsou a tvoří jednu rovinu s fasáda a je vyrobena ze stejného materiálu. Pokud porovnáme štít s štítem, rozdíl bude v nepřítomnosti římsy, která vizuálně odděluje stěnu a štít, a materiál štítu se může lišit od materiálu stěny.

ČTĚTE VÍCE
Kdy byste neměli jíst brusinky?

Hledí – mini střecha, která se nachází nad koncovými stěnami pod štíty a slouží k ochraně stěn před atmosférickou vlhkostí.

Okapy – vnější pás sklonu střechy vyčnívající za linii stěny. Slouží k zabránění vnikání srážek do stěn a je minimálně 75-80 cm Přesah střechy je rozdělen na štít a okap.

střešní okapy – jedná se o konstrukci skládající se z přesahu střechy a její uzavírací části ve spodní a boční části. Římsa se liší od převisu tím, že zcela zakrývá všechny prvky konstrukce krokví přesahující linii stěn. Římsa chrání nejen před srážkami, ale také zabraňuje pronikání vlhkosti a různých živých tvorů do podkroví a do podstřešního prostoru. Okapy mohou být nejen zcela součástí střechy, ale také součástí stěny. Římsa obklopující celý obvod zdi se nazývá – korunní římsa. Například když střešní římsa přechází do hledí, které odděluje štít od stěny. Podhled – lemovaná římsová deska.

Střešní prvky

Skejt – nejvrchnější prvek střechy v podobě nároží, který slouží k uzavření spoje sklonů střechy.

Boky – trojúhelníkový sklon střechy se 4 sklony, umístěný na konci domu, nahoře pokrytý ostrým koncem.

Poloviční valma – valba, jejíž délka se zkracuje podél svahu ze strany hřebene střechy nebo ze strany konce budovy.

Endova (drážka) – vnitřní nároží střechy v podobě okapu, tvořeného spojením dvou svahů.

hřeben (žebro) – čára průsečíku dvou svahů tvořících vnější roh.

produkty – větrací otvory v šikmé střeše.

Provzdušňovače – průduchy pro ploché střechy, mechanická zařízení pro větrání ve vrstvách celého koláče plochých střech. Musí být použit při instalaci nového koberce přes starý.

Fretwork – přechodová hrana od paty ploché střechy k opěrce, obvykle uspořádaná pod úhlem 45°, aby se vyhladily styčné úhly.

razuklonka – instalace potěrů na plochou střechu, která dává střeše malé sklony a vytváření hřebenů a údolí.

Střešní fólie — slouží k ochraně tepelné izolace a nosných konstrukcí střechy před vlhkostí.

Základní hydroizolační (neboli střešní) koberec – vrstvy válcovaných materiálů nebo vrstvy tmelů vyztužených sklem nebo syntetickými materiály, postupně prováděné podél základny pod střechou.

ČTĚTE VÍCE
Co znamená slovo kishmish?

Balastní systém – systém pro upevnění měkkých střech na plochých střechách s vysokou nosností i na exploatovaných střechách. Je cenově dostupný, snadno se používá a nepoškozuje hlavní hydroizolační koberec a navíc poskytuje dodatečnou ochranu před mechanickým poškozením a ultrafialovými paprsky.

Obojek — ochranné lemování vyčnívajících střešních prvků střešním plechem.

Kapátko – prvek ocelové krytiny parapetů a protipožárních stěn v podobě dolů zahnuté hrany.

okap – prvek šikmé střechy s vnějším odtokem, určený ke shromažďování vody a nucenému vypouštění atmosférické vody do odtokové trubky.

Svod – potrubí sloužící k odvodu vody.

Střešní nosné konstrukce

Střešní systém – konstrukce sestávající z krokví a dalších prvků, která vnímá a odolává všem typům zatížení a přenáší je na stěny budovy. Skládá se ze střešních vazníků.

Farma – konstrukce z trámů nebo tyčí spojených dohromady.

Rafters (krokevní noha) – prvek krovu, který absorbuje všechny typy zatížení a přenáší je na stěny a horní patro budovy, sloužící jako podpora pro střechu. Spodní konec se opírá o stěnu a horní konec se pod úhlem spojuje s protější nohou krokve.

Šikmé krokve – mít důraz na koncích a střední části (v jednom nebo více bodech).

Závěsné krokve – spočívající ve spodní části na úvazu nebo mauerlatu a v horní hřebenové části spočívající na sobě nebo na hřebenovém nosníku (bez mezilehlých podpěr).

Skejt – horní vodorovná hrana střechy spojující vazníky.

Boj na bruslích – kus prkna/překližky nebo kovového obložení spojující krokve u hřebene.

Mauerlat – nosník umístěný podél obvodu stěny, na kterém spočívají spodní konce šikmých krokví. Mawelat umožňuje rozložit koncentrované zatížení z krokví po celé části stěny.

Rack – kus prkna/trámu spočívající na vazbě a podpírající nohu krokve, slouží k vyložení krokví a uspořádání stěn podkroví.

Babka – centrální sloupek, který spočívá na hřebeni.

Brace – stát šikmo.

Rigel – kus desky spojující nohy krokví k sobě. Slouží ke zvýšení tuhosti krokvového vazníku a zabraňuje oddálení nohou krokví.

Utahování — kláda/dřevo/prkno spojuje nohy krokví k sobě. Od příčníku se liší tím, že utažení spočívá na mauerlatu a lavici.

Mare – kus prkna, který prodlužuje nohu krokve pro uspořádání přesahu střechy.

Sleg — průvodce pro přírodní obklady.

střešní základna – povrch, na který je položena střešní krytina. Obvykle se provádí ve formě opláštění nebo souvislé podlahy.

ČTĚTE VÍCE
Kam dát živý vánoční stromeček?

Přepravka – střešní krytina z prken nebo tyčí, připevněná ke krokvím a sloužící jako základ pro krytinu. Opláštění přebírá celou hmotnostní zátěž střechy a přenáší ji přes kontralať a hrubou palubku na krokvový systém.

protimřížka — tyče o minimálním průřezu 30×50 mm umístěné pod opláštěním, kolmo k němu a zajišťující odvětrávání podstřešního prostoru a sloužící k zajištění hydroizolační fólie.

Návrh podlahy – podlahy z desek, dřevotřísky, dřevovláknitých desek nebo jiných typů desek, které se přibíjejí přímo na krokvový systém a slouží jako podklad pro hydroizolační materiál a podklad pro připevnění kontralati.

obreshetina – obkladový prvek, který je vyroben z dřevěných špalíků, latí nebo latí z jehličnatých druhů (bez chomoutu a přecházejících suků) minimálně druhé třídy, na které se pokládají dlaždice. Minimální průřez tyče je 30×50 mm.

Všechny materiály prezentované na těchto stránkách jsou pouze pro referenční a informační účely a nelze je považovat za přímý návod k použití. Každá situace je individuální a vyžaduje své vlastní výpočty, po kterých je třeba zvolit správnou technologii.

Nedělejte unáhlená rozhodnutí. Mějte na paměti, že to, co funguje pro ostatní, nemusí fungovat pro vás.

Správa stránek a autoři článků nenesou odpovědnost za žádné ztráty a následky, které mohou nastat při používání materiálů stránek.

Stránky mohou obsahovat obsah zakázaný pro prohlížení osobám mladším 18 let.

Dříve jsme psali o tom, jaké typy střech se používají při stavbě soukromého domu. Nyní navrhujeme pochopit, jaké materiály se nejčastěji používají ve stavebnictví. Okamžitě si udělejme výhradu, že budeme analyzovat pouze nejběžnější a nejracionálnější materiály; samozřejmě to není celá řada, na trhu je mnoho dalších různých materiálů, od klinkerových krytin po břidlici.

Střešní krytiny – materiály

Mezi materiály používanými na střešní krytiny se objevilo mnoho nových a moderních, a to i přesto, že na zastřešení se stále používá ještě na konci 20. století oblíbená azbestocementová břidlice a pozink. Tyto střešní materiály nemohly ztratit své postavení, když byly nahrazeny materiály, které byly bohatší ve svém sortimentu a měly lepší technické vlastnosti. Podíváme se blíže na vlastnosti nových typů materiálů pro střešní krytiny a vlastnosti jejich použití při pokrytí střech. Doufáme, že vám tyto informace pomohou odpovědět na otázku, jak a čím střechu pokrýt a jak střechu správně pokrýt tak, aby plně splnila vaše očekávání.

ČTĚTE VÍCE
Jak se pěstují brambory?

Měkká střecha

Flexibilní tašky na střeše srubu

Vysoké kvality a praktičnost střešní krytiny, která vešla ve známost jako měkké nebo pružné tašky, potvrzuje především skutečnost, že celková plocha pokrytá tímto materiálem v domech v USA a Kanadě je až 80 % plochy všechny střechy ve vysoce rozvinutých oblastech Nového světa. Ve většině regionů Spojených států je klima teplejší než naše, což okamžitě odstraňuje pochybnosti, že na našem jihu budou tyto dlaždice rychle „plavat“.

Základem materiálu „měkké střešní krytiny“ je odolné sklolaminát, na které je na obou stranách nanesena vrstva bitumenu se speciálními přísadami, které poskytují spolehlivou ochranu proti mechanickému poškození a vystavení slunečnímu ultrafialovému záření. Za zvláštní pozornost stojí značky měkkých krytin s tzv. SBS modifikátorem (styren-butadien-styren), který poskytuje vyšší mrazuvzdornost. Čedičové nebo břidlicové třísky poskytují hlavní ochranu před agresivními účinky slunečního záření, takže čím větší povrch dlaždice pokrývá, tím lépe. Navíc právě tyto přísady dodávají materiálu specifické barevné tóny, jejichž spektrum je mnohem širší než u jiných střešních krytin a neustále se rozšiřuje. Na trhu se objevuje stále více nových barev, včetně takových nádherných jako „mráz“, „vřes“ atd. Můžete si vybrat ze široké škály barev střechy. Vzhledem k různým tvarovaným typům měkkých střech se mohou styly střech velmi lišit. Spolehlivost a životnost měkkých střešních krytin je asi 25 let. Měkká střešní krytina má vynikající výkonnostní vlastnosti, což z ní v kombinaci s relativně nízkou cenou dělá lídra mezi střešními krytinami. Přidejte k tomu snadnou instalaci nátěru a máte jednu z nejlepších dostupných možností nátěru, která je dnes k dispozici, vhodná pro jakýkoli typ střechy.

Euroslate, Ondulin

Euro břidlice je dalším oblíbeným typem měkké střechy. Euro břidlice vypadá jako tradiční břidlice – vlnité plechy – odtud pochází její název. Je třeba poznamenat, že dnes se Euroslate často nazývá „Ondulin“ a četné a kvalitativně velmi odlišné analogy původního střešního materiálu se nazývají Euroslate Ondulin. Originální euro břidlici “Ondulin” vyrábí francouzská společnost ONDULINE již více než 50 let spolu s celou řadou dalších dokončovacích a střešních materiálů. Euro břidlice od ONDULINE se vyrábí v šesti továrnách v různých zemích a používá se ve více než 100 zemích na všech kontinentech.

Ondulin se vyrábí sycením organických vláken bitumenem při vysoké teplotě a tlaku. Ondulin dále obsahuje minerály (plnivo), kaučuk a minerální pigmenty. Jedinečnou vlastností ondulinu je schopnost pokládat plechy na stávající střechu bez její demontáže. Také listy ondulinu se dobře ohýbají podél vlny. S poloměrem zakřivení 5 metrů a více je lze pokládat na zakřivené povrchy. Ondulínové plechy lze použít nejen na střechu, ale také jako obklady svislých ploch.

ČTĚTE VÍCE
Jak agresivní je křen?

Kovové dlaždice

Kovové tašky jsou velmi rozšířeným a cenově dostupným typem střešní krytiny. Kovové dlaždice jsou v podstatě tenké ocelové plechy oboustranně pozinkované. Jeho vnější strana je pokryta plastem, jehož typy – pural, polyester, plastisol – dávají tržní názvy odrůdám materiálu. Pural se zpravidla používá v oblastech s drsnými klimatickými podmínkami – silné změny teploty, silné srážky. Pural je odolnější vůči všem nepříznivým vlivům a je dražší než analogy s jinými nátěry. Polyester je zase nejlepší volbou pro jižní oblasti s horkým klimatem: je obzvláště odolný vůči ultrafialovému záření.

Hlavními výhodami kovových dlaždic jsou jejich relativní hospodárnost, nízké náklady na práci při instalaci a vlastnosti povrchu, na který se srážky a nečistoty pevně nedrží. To znamená, že tato střecha nevyžaduje zvláštní péči. Díky vlnitému průřezu charakteristickému pro tašky jsou kovové tašky mnohem pevnější než tradiční ploché plechové střešní krytiny. Tento materiál také plně vyhovuje moderním estetickým požadavkům; nabídka barev je velmi široká a navíc firmy přijímají individuální zakázky na vytvoření originálních tónů (samozřejmě za poplatek).

Polymerové pískové dlaždice

Polymerové pískové dlaždice – dlaždice (druh dlaždic nové generace) se prakticky neliší od keramických dlaždic (dlaždice z přírodní hlíny, tvar a zámky byly odstraněny od značek evropských výrobců) a z hlediska ukazatelů se v mnoha ohledech liší. Nové typy obkladů jsou vyráběny z přírodního křemičitého písku s přídavkem polymerů (polymerové pískové obklady) nebo cementu (cementovo-pískové nebo betonové obklady). Moderní dlaždice jsou pevné a odolné. Je přizpůsobena sedimentárním deformacím, které ve střeše vznikají a snadno odolává teplotním výkyvům a silnému zatížení větrem. Zároveň vytváří příznivé podstřešní mikroklima: v létě chladí, v zimě hřeje a díky do sebe zapadajícím dilatačním spárám umožňuje celé konstrukci vícevrstvé střešní krytiny „dýchat“ a zbavit se přirozené kondenzaci vlhkosti. Kromě toho jsou takové dlaždice zvláště odolné proti ohni. Kromě toho mají moderní druhy dlaždic atraktivnější cenu ve srovnání s jejich přírodními jílovými protějšky. Navíc nemá nadváhu – pouze 16 kg/m2, oproti přírodnímu – 45 kg/m2.